back to thumbnails     > Wilder Wild Mouse at Lagoon 1973

previous | next

Wilder Wild Mouse at Lagoon, 1973
Lagoon Park - Farmington, UT
Photo courtesy: Jim Abbate